گالری رسانه

بحث معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد (خواجه جاوید صدیقی) در مورد ستندردسازی و بهبود صادرات کشور