بست ریاست عمومی سازمان ستندرد منطقه جنوب آسیا

Moasaq_admin
Sun, Feb 28 2021 1:20 PM
بست ریاست عمومی سازمان ستندرد منطقه جنوب آسیا

Publish Date

Closing Date

Location

SARSO

سازمان ستندرد منطقه ای جنوب آسیا (SARSO) یک نهاد تخصصی SAARC برای استخدام دایرکتر جنرال (ریاست عمومی) خویش از اتباع کشورهای عضو SAARC بجز هند دعوت به درخواست مینماید. اشخاص که واجد شرایط هستند میتواند درخواست خویش را به ایمیل آدرس های ذکر شده فورم ارسال نمایند.

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمائید.

SARSO

بست ریاست عمومی سازمان ستندرد منطقه جنوب آسیا