در رابطه به اعلان سه بست چهارم اداره ملی ستندرد

admin_omid
Sun, Jul 28 2019 10:46 AM
در رابطه به اعلان سه بست چهارم اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ .5/5/1398 الی 16/5/1395  مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af که در فورم درخواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید.

 در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0700074326، 0774456111 تماس حاصل و معلومات ارایه خواهد فرمود.

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

مفتیش تصدیق نامه کیفی محصول

4

1

بار اول

5/5/1398

16/5/1395

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

2

مفتیش تصدیق نامه کیفی سیستم مدیریتی

4

2

بار اول

5/5/1398

16/5/1395

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف