اعلان کاریابی

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ 1397.10.23 الی 1397.11.8 مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم درخواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af که در فورم در خواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0780625522، 0707545547 تماس حاصل و معلومات ارایه خواهد فرمود.

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

کار شناس میکانیزم معادلت

4

2

بار اول

1397.10.23

1397.11.8

لینک دانلود فورم خدماتی ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

 


بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست های متذکره را از تاریخ 1397.10.22 الی 1397.11.3 مدت 10 یوم کاری و اعلان مجدد را از 1397.10.22 الی 1397.10.30 کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم درخواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af که در فورم در خواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0780625522، 0707545547 تماس حاصل و معلومات ارایه خواهد فرمود.

 

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

 

1

سر مفتیش تصدیق نامه کیفی محصول

 

4

1

بار اول

1397.10.22

1397.11.3

لینک دانلود فورم خدماتی ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

2

مفتیش سیستم مدیریت

4

2

مجدد

1397.10.22

1397.10.30

لینک دانلود فورم خدماتی ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

3

مفتیش محصول

4

1

مجدد

1397.10.22

1397.10.30

لینک دانلود فورم خدماتی ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

4

کارشناس تدوین ستندردهای مدیریت کیفیت

4

1

مجدد

1397.10.22

1397.10.30

لینک دانلود فورم خدماتی ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

5

کارشناس تدوین ستندردهای وسایل و سامان آلات طبی، صحت

4

1

مجدد

1397.10.22

1397.10.30

لینک دانلود فورم خدماتی ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف