مسئولین تثبیت نورم اداره ملی ستندرد معیار مصرفی مواد سوخت عراده جات ادارات مختلف را تعیین نمودند

Moasaq_admin
Tue, Nov 22 2022 12:01 PM
مسئولین تثبیت نورم اداره ملی ستندرد معیار مصرفی مواد سوخت عراده جات ادارات مختلف را تعیین نمودند

کارمندان فنی و تخنیکی آمریت تثبیت نورم اداره ملی ستندرد نظر به درخواست شرکت برشنا و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی نورم مصرفی مواد سوخت عراده جات مختلف النوع آنها را تثبیت کردند. کارمندان یاد شده نورم مصرف (3) عراده واسطه پیکپ شرکت برشنا و (1) عراده بس کاستر اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی را مطابق پروسیجر کاری تعین و رسماً جهت اجراآت بعدی با ادارات یاد شده شریک ساختند.

Latest news

Sun, Aug 07 2022 12:54 PM
Background image

16 tankers of low-quality oil were rejected in Herat province

17 / Dhul-Qa'da / 1443 16

low-quality oil tankers (gasoline and diesel oil) were returned to Iran by the Afghanistan National Standards Authority in Herat province

Wed, Aug 11 2021 3:35 PM
Background image

ANSA start to boost up carpet and textile quality testing in ANSA's central laboratories. 

ANSA's Carpet and Textile Lab is active and ready to provide services to industrialists, entrepreneurs and exporters of Carpets. These Labs have specialized and professional capicaty. . .

BACK TO NEWS

مسئولین تثبیت نورم اداره ملی ستندرد معیار مصرفی مواد سوخت عراده جات ادارات مختلف را تعیین نمودند