ریاست تدوین ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی

تدوين ستندرد هاي ملي نخستين گام در راستاي نهادينه سازي اصل کیفیت در تولید و عرضه محصولات وارایه خدمات میباشد، پرداختن به چالش های جدی ناشی از سرازیر شدن امتعه بی کیفیت با بازار ها، بهبود بیلانس نگران کننده منفی در تجارت، حمایت از مستهلکین و حمایت از هسته های نو ظهور تولیدی مستلزم معرفی ستندرد های ملی در کشور میباشد. روی همین اصل تدوین ستندرد های ملی از اهداف و فعالیت های اولیه اداره ملی ستندرد به شمار میرفت.

اداره ملی ستندرد از همان اوایل کار مصمم بود تا پروسه تدوین ستندرد های ملی را با مطابقت با اصول پذیرفته شده بین المللی و به ویژه رهنمود های سازمان بین المللی ستندرد به پیش ببرد. اما عدم آگاهی جوانب ذیدخل اعم از ادارات حکومتی و سکتور خصوصی باعث گردیده بود که علاقمندی به اشتراک در پروسه تدوین ستندرد ها وجود نداشته باشد. مثال خوب آن عدم اشتراک ادارات ذیربط در کمیته های تخنیکی بود که جهت ایجاد آن دو حکم جداگانه مقام عالی ریاست جمهوری کسب گردیده بود. اما بعداز گذشت اندک مدتی که اداره ملی ستندرد توانست فواید ستندرد سازی در کشور و نقش سهمداران مختلف را در این پروسه به گونه بهتری معرفی نموده و تصویر متفاوتی از اداره ملی ستندرد ارایه دارد، تمامی ادارات ذیربط حکومتی، سکتور خصوصی و مراجع علمی و اکادمیک فقط با یک دعوتنامه اداره ملی ستندرد حاضر به اشتراک در پروسه گردیدند، که ایجاد کمیته های تخنیکی یکی بعد از دیگری مصداق این واقعیت است.

اداره ملی ستندرد  در مطابقت با اصول پذیرفته شده بین المللی و رهنمود های سازمان جهانی ستندرد گذاری، جهت تدوین ستندرد های ملی یک پروسه شش مرحله ای را در پروسه ستندرد سازی روی دست گرفت، که مراحل متذکره عبارتنداز:

 1. مرحله پیشنهاد
 2. مرحله آمادگی
 3. مرحله کمیته
 4. مرحله نظرخواهی
 5. مرحله تصویب
 6. مرحله نشر

 

 

فعالیت های ریاست تدوین ستندر ها و کود های ملی ساختمانی

 در ابتدا پنج سکتور دارای اولویت برای تدوین ستندرد های مشخص گردیده بود که عبارت بودند. از ستندرد های مواد غذایی و محصولات زراعتی، ستندرد های مواد دوایی و آرایشی، ستندرد های مواد نفتی، ستندرد های مواد ساختمانی و ستندرد های مترولوژی ( اوزان و مقیاس).

اداره ملی ستندرد تخستن کمته تخنیکی را در بخش مواد نفتی در سال 1387 ایجاد نمود که به تعقیب آن پروسه سرعت گرفته، و ساحه فعالیت کمیته های تخنیکی گسترش یافت. در حال حاضر کمیته های تخنیکی ذیل در زمینه تدوین ستندرد های ملی فعال میباشد.

 1. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های سیستم مدیریت کیفیت ( ANSA / TC 2 )
 2. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مواد غذایی و محصولات زراعتی ( ANSA / TC 3 )
 3. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های دوایی و آرایشی ( ANSA / TC 4 )
 4. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های ساختمانی و تعمیراتی ( ANSA / TC 5  )
 5. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مواد نفتی ( ANSA / TC 6 )
 6. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های الکتروتخنیک ومخابرات ( ANSA / TC 8 )
 7. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های نساجی و چرم (  ANSA / TC 9 )
 8. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های اوزان و مقیاس (  ANSA / TC 10 ) در حال تعلیق است
 9. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های محیط زیست ( ANSA / TC 14 )
 10. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های ماین پاکی ( ANSA / TC 16 )
 11. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های کیمیاوی و پلاستیک ( ANSA / TC 17 )
 12. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های صحت و وسایل طبی ( ANSA / TC 18 )
 13. کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های هلال ( ANSA /TC 19 )
 14. بخش تخنیکی تدوین کود های ملی ساختمانی، شامل ( کود ملی مهندسی، کود ملی ساختمان، کود ملی دیزاین پل و پلچک، کود ملی شهر سازی، کود ملی ستندرد دیزاین هندسی شاهراه و سرک و کود ملی موثریت انرژی در ساختمان)

نوت :

علاوه باید کرد که چهار کمیته تخنیکی در زمینه کود های ملی ساختمانی وجود دارد که حین آغاز کار بالای کود های جدید فعالیت های خویش را از سر خواهند گرفت، و همچنان کمیته تدوین ستندرد های معادن بنابر نیازمندی جدیداً ایجاد خواهد کردد.

 

دست آورد های عمده ریاست تدوین ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی

 • تدوین وطی مراحل617  ستندرد ملی در (11)  سکتور، و تصویب آن توسط شورای عالی ستندرد منحیث ستندرد های ملی
 • تدوین  کود ملی ساختمانی ( کود ملی ساختمان، کود ملی مهندسی، کود ملی ستندرد دیزاین هندسی شاهراه و سرک، کود ملی انکشاف شهری، کود ملی دیزاین پل و پلچک بخش اول و دوم و کود ملی استفاده موثر از انرژی در ساختمان) که بر زبان های دری و انگلیسی چاپ و قابل دسترس است.
 • براه اندازی سیمینار ها و ورکشاپ های تخنیکی و آگاهی دهی در مرکز و ولایات اضافه تر از 20 برنامه
 • تدوین و ترتیب چاپ واژه نامه ستندرد به تیراژ 1000 جلد
 • ترتیب و چاپ لست ستندرد ها به تیراژه 1000 جلد
 • طرح چاپ بروشور های معلوماتی بوکلیت های در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی تحت عناوین مختلف که هر یک آن به  تیراژ 1000 ها جلد گردید
 • طرح چاپ بنر ها به مناسبت های مختلف مانند تجلیل از روز جهانی ستندرد، سیمینار ها برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها
 • توزیع ستندرد های ملی و کود های ساختمانی به اثر تقاضای ادارات دولتی و سکتور خصوصی که تا الحال به تعداد 2359 جلد ستندرد ها و 734 جلد کود های ملی ساختمانی  در سکتور های مختلف بدسترس متقاضیان قرار داده شده است.
 • طرح و ترتیب اسپات های تلویزیونی جهت آگاهی عامه در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی
 • نشر اسپات های تلویزیونی در شبکه های تصویری جهت آگاهی عامه در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی
 • طرح کلیپ های صوتی جهت آگاهی عامه در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی
 • نشر کلیپ های صوتی در شبکه های صوتی جهت آگاهی عامه در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی
 • تدویر جلسات کمیته های تخنیکی طبق پلان
 • تدویر جلسات شورای عالی ستندرد
 • تجلیل از روز جهانی ستندرد
 • براه اندازی پروگرام های آموزشی برای اتاق تجارت زنان و اتاق های تجارت و صنایع
 • امضا تفاهمنامه های همکاری با ادارات دولتی و سکتور خصوصی
 • اشتراک کارمندان ریاست تدوین ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی در پروسه تدوین ستندرد سازی منطقوی و بین المللی (SARSO, ISO . SMIIC)
 • اشتراک و سهم گیری فعال کارمندان ریاست تدوین ستندرد ها در جلسات سازمان های منظقوی و بین المللی   (SARSO, ISO . SMIIC)

وسایر فعالیت های یومیه ریاست تدوین ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی طبق پلان مرتبه و هدایت مقام محترم رهبری ادار

 

ریاست تدوین ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی