مترولوژی

مترولوژی (علم اوزان و مقیاس)

اندازه گیری درست، ستون فقرات مقررات تخنیکی، ستندرد های مستندات ومترولوژی قانونی را تشکیل میدهد، بنا بر این،اوزان و مقیاس پیش نیاز برای تجارت آزاد و عادلانه ملی و بین المللی میباشد. در هر انستیتوت، شرکت، یا سازمان، مفاهیمی چون مصؤنیت، ایمنی، مؤثریت، قابلیت اعتماد و دقت بزرگترین اهمیت  را در طرح سیستم  ها دارند، که تضمین کیفیت محصول را تأمین مینماید. اندازه گیری های دقیق و بطور وسیع قابل قبول، در اطمینان از اینکه معاملات بازار میتوانند وقوع یابد و مصرف کننده گان از خرید اموال در کمیت و کیفیت در نظر داشته شان، اطمینان داشته باشند، مهم میباشند. برای کشور های رو… برای معلومات بیشرت اینجا کلیک کنید