تجلیل از چهاردهمین سالگرد قانون اساسی کشور:

اداره ملی ستندرد از چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور طی محفل با شکوهی تجلیل به عمل آورد.

این محفل که در تالار کنفرانس اداره ملی انسا دایر گریده بود، در آن داکتر نقیب الله فایق ریس عمومی اداره ملی ستندرد، انجنیر عبدالخالق بابر معاون اداری وامور مالی، قانپوه داکتر فاروق بشر استاد پوهنتون کابل، محمد داود داود کاشناس ونماینده کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی، روسای اداره ملی ستندرد وتعدادی کثیر از کارمندان اداره ملی ستندرد اشتراک نموده بودند.

محفل با تلاوت قرآن مجید آغاز گردید، سپس قیوم پژواک امر اسناد وارتباط اداره ملی ستندرد ضمن خوش آمدید به حاضرین در رابطه به برنامه های آگاهی دهی این اداره در مورد قوانین ومقررات کشور معلومات ارایه کرد.

HI6A8022 HI6A8042

متعاقبا داکتر نقیب الله فایق رئیس عمومی اداره ملی ستندرد سخنرانی نموده گفت، خوبی های همین قانون اساسی است که من در سن26 سالگی با رای مردم نجیب دیارم وکیل پارلمان گریدم، قانون اساسی حدود وصلاحیت های قدرت سیاسی یک حکومت وحقوق شهروندان را تعین وتضمین می نماید. جناب فایق همچنان اضافه کرد، تجربیات بین المللی نشان داده که تطبیق قانون اساسی صلح می آورد، نقص ان متاسفانه جنگ. پس لازم است بخاطر تطبیق قوانین خود مسولیت های شهروندی خویش را به وجه احسن انجام دهیم.

فایق همچنان واضح ساخت که شرایط و معیارات مشخص برای برگزاری لویه جرگه در قانون اساسی کشور تعیین گردیده است بنآ شایعات سیاسی مبنی بر برگزاری جرگه عنعنوی را خلاف قانون دانسته و به اغراض سیاسی بعضی جریان ها ارتباط دارد.

به تعقیب آن قانپوه دوکتور فاروق بشر در باره اهمیت وصانیت قانون اساسی کشور سخنرانی نموده، از جوانان خواست قانون اساسی ودیگر قوانین مهم کشور را مطالعه نمایند.

جناب بشر افزود، قانون اساسی، محوریت کلی نظام سیاسی و قانونی را دریک کشور تعریف می کند. از حقوق اساسی افراد یک سرزمین گرفته تا مکلیف های حکمران و فرمانروا در مقابل قانون وشهروندان همه وهمه در این قرار داد اجتماعی نهفته است. پس صیانت از این سند حیاتی مسولیت هر فرد عدالت خواه ورفاه طلب میباشد.

سخنران اخیر این برنامه محمد داود داود کارشناس و نماینده کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی بو،او نیز نکات ارزنده ای را در رابطه تاریخچه قانون اساسی وقانون اساسی فعلی کشور ایراد نمود.

محفل با صرف عصریه به پایان رسید.

گزارش نقیب الله عبید