اداره ملی استندرد افغانستان

متخصصين خارجي بخش كيفيت صادرات مركز تجارت بين المللي

اداره ملی استندرد افغانستان

داكتر نقيب الله فايق رييس عمومي اداره ملي ستندرد ( انسا ) رسماً از کارمندان تخنیکی بعضی از وزارت خانه ها با نشان ستندرد افغانستان تقدير نمودند.

اداره ملی استندرد

بهبود تجارت و پیوستن افغانستان در سازمان های منطقوی و آوردن اصلاحات در پالیسی های تجارتی نیازمند هم سویی و کار مشترک است.

آخرین اخبار