شوراي وزيران كميته ي را از نهاد هاي مختلف تحت رياست رييس عمومي اداره ملي ستندرد وظيفه سپرد تاتمامي تانك هاي تيل شهر كابل را از نظر خطرات احتمالي حريق واز نظر ستندرد هاي ايمني وغير ايمني بررسي نموده، مالكين تانك هاي تيل را در قدم اول تشويق ورهنمايي نمايند تا ستندرد هاي تانك تيل را مراعات نمايند ودر قدم دوم آنان را وادار نمايند كه بگونه تدريجي ( زمان معين شده ) موارد ستندرد را رعايت نمايند تا از وقوع هرنوع حادثه درشهر كابل جلوگيري بعمل آيد .
درجلسه ي كه روزدوشنبه مورخ ٤/١١/١٣٩٥ خورشيدي در دفتر مركزي اداره ي ملي استندرد وبا اشتراك نمايندگان با صلاحيت وزارت امور داخله، شاروالي كابل، اداره ي ملي حفاظت محيط زيست، تصدي مواد نفتي وگاز مايع و اتاق تجارت وصنايع تحت رياست رييس عمومي اداره ي ملي استندرد برگزار شده بود، هدايات بند [ ٢،٣، ٤ و ٥] مصوبه شماره (١٥) مورخ ١/٩/١٣٩٥ شوراي محترم وزيران كه ادارات در بالا ذكر شده را موظف به بررسي تخنيكي تمام پمپ استيشن هاي مواد نفتي شهر كابل و تثبيت آنعده از پمپ استيشن هاي كتگوري هاي دوم و سوم و مكلف ساختن مالكين آنها به منظور ارتقا دادن پمپ استيشن ها در مدت شش ماه به كتگوري اول درشهر كابل و ولايات مي نمايد، به بحث و كنكاش گرفته شد.
اعضاي با صلاحيت كميسيون بررسي تخنيكي پمپ استيشن هاي شهر كابل و ولايات به ملحوظ راهكار يابي بهتر و رسيدن به نتيجه مطلوب، پس از بحث هاي همه جانبه روي موارد چون، بررسي شرايط احداث تخنيكي، ايميني و محيط زيستي، تخريب پمپ استيشن هاي خارج از كتگوري، زمان بندي و تسريع فرايند كاري، برگزاري جلسات به گونه ي دوامدار، تثبيت موقعيت پمپ استيشن ها و شروع كار از كتگوري سوم، توافق كرده و جديت در كار را لازمي پنداشتند.
در آخر فيصله شد تا سر از روز شنبه هفته ي آينده كار عملي كميسيون با صلاحيت بررسي تخنيكي تمام پمپ استيشن ها آغاز گردد.

رييس عمومي اداره ي ملي استندرد، گزارش هيئت موظف نمونه گيري بخشي از تيل هاي عرضه شده در بازار را استماع كرد
چهارشنبه مؤرِخ ٢٩/١٠/١٣٩٥ خورشيدي
رييس عمومي اداره ي ملي استندرد گزارش هيئت موظف نمونه گيري از تيل هاي كه شبانه از دروازه غربي ( قلعه حيدر خان ) وارد كابل ميشود استماع نمود .
اين هيات از ده ها تانكر تيل نمونه گيري نموده وبراي آزمايش لابراتواري به هدف چگونگي كيفيت تيل ها به مدت يك هفته كار نمودند .
گفتني است كه اين هيات نظر به تقاضاي اتحاديه محترم مواد نفتي كابل وبه هدايت جلاالتمآب داكتر عبدالله عبدالله رييس اجراييه صورت گرفته است .
هيئت مزبور، مشكل در اسناد محصولي، ورود غير قانوني و قاچاق تيل از بنادر[ ويش و ميل ٧١ ) را شناسايي نموده مشكلاتي را دراسناد معافيتي، تخليه ي واگون ها پيش از طَي مراحل اسناد، عدم مطابقت اسناد هاي ارائه شده، نا روشن بودن خط سير ها در انتقال واگون ها، مشكلات در حجم (تفاوت وزن ) ارائه شده با وزن اصلي را از چالش هاي اساسي و كندي در فرايند هاي تثبيت كيفيت تيل هاي وارد شده در كشور پنداشته و مخلوط [ مكس] سازي پس از تخليه واگون هاي تيل در ذخاير قندهار را نگران كننده عنوان كرد. هيئت موظف نمونه گيري اضافه نمود كه نتايج به دست آمده از ٣١سمپل گرفته شده از تيل هاي وارد شده از سمت غرب كابل [ قلعه حيدرخان] قناعت بخش نيست. به گفته ي هيئت نمونه گيري، اسناد شركت هاي وارد كننده تيل معافي نا معتبر است.
رييس عمومي اداره ي ملي استند پس از شنود گزارش هيئت نمونه گيري به هيئت مزبور هدايت داد تا به منظور دست يابي به يك نتيجه ي مطلوب و تثبيت شركت هاي متخلف و اطمينان بيشتر از درستي و عدم درستي نتايج به دست آمده به كار خود ادامه داده و نتيجه ي يافته هاي خويش را به گونه ي كتبي در جلسه ي بعدي ارائه نمايند تا اداره ستندرد گزارش مفصلي را در شوراي محترم وزيران براي تصميم گيري مطرح نمايند.