اشتراك وسخنراني محترم داكتر نقيب الله فايق رييس عمومي اداره ملي ستندرد در كنفرانس ساليانه رؤساي ادارات ستندرد، كشورهاي اسلامي دراستانبول – تركيه

افغانستان حضور فعال دركنفرانس SMIIK دارد .
كشورهاي اسلامي علاقمند همكاري وانكشاف اداره ستندرد افغانستان هستند.
تدوين واستفاده ازستندرد هاي حلال، واردات وصادرات مواد خوراكي حلال را ميان كشورهاي اسلامي بيشتر ومطمين تر ميسازد .
مادر كشور خودباواردات گوشت مرغ وبعضي ازمواد خوراكي مواجه هستيم كه اصلاً اطمينان ازحلال بودن آن نداريم .
كنفرانس ( سميك ) آهسته آهسته به اين نگراني پايان ميبخشد.

شوراي وزيران كميته ي را از نهاد هاي مختلف تحت رياست رييس عمومي اداره ملي ستندرد وظيفه سپرد تاتمامي تانك هاي تيل شهر كابل را از نظر خطرات احتمالي حريق واز نظر ستندرد هاي ايمني وغير ايمني بررسي نموده، مالكين تانك هاي تيل را در قدم اول تشويق ورهنمايي نمايند تا ستندرد هاي تانك تيل را مراعات نمايند ودر قدم دوم آنان را وادار نمايند كه بگونه تدريجي ( زمان معين شده ) موارد ستندرد را رعايت نمايند تا از وقوع هرنوع حادثه درشهر كابل جلوگيري بعمل آيد .
درجلسه ي كه روزدوشنبه مورخ ٤/١١/١٣٩٥ خورشيدي در دفتر مركزي اداره ي ملي استندرد وبا اشتراك نمايندگان با صلاحيت وزارت امور داخله، شاروالي كابل، اداره ي ملي حفاظت محيط زيست، تصدي مواد نفتي وگاز مايع و اتاق تجارت وصنايع تحت رياست رييس عمومي اداره ي ملي استندرد برگزار شده بود، هدايات بند [ ٢،٣، ٤ و ٥] مصوبه شماره (١٥) مورخ ١/٩/١٣٩٥ شوراي محترم وزيران كه ادارات در بالا ذكر شده را موظف به بررسي تخنيكي تمام پمپ استيشن هاي مواد نفتي شهر كابل و تثبيت آنعده از پمپ استيشن هاي كتگوري هاي دوم و سوم و مكلف ساختن مالكين آنها به منظور ارتقا دادن پمپ استيشن ها در مدت شش ماه به كتگوري اول درشهر كابل و ولايات مي نمايد، به بحث و كنكاش گرفته شد.
اعضاي با صلاحيت كميسيون بررسي تخنيكي پمپ استيشن هاي شهر كابل و ولايات به ملحوظ راهكار يابي بهتر و رسيدن به نتيجه مطلوب، پس از بحث هاي همه جانبه روي موارد چون، بررسي شرايط احداث تخنيكي، ايميني و محيط زيستي، تخريب پمپ استيشن هاي خارج از كتگوري، زمان بندي و تسريع فرايند كاري، برگزاري جلسات به گونه ي دوامدار، تثبيت موقعيت پمپ استيشن ها و شروع كار از كتگوري سوم، توافق كرده و جديت در كار را لازمي پنداشتند.
در آخر فيصله شد تا سر از روز شنبه هفته ي آينده كار عملي كميسيون با صلاحيت بررسي تخنيكي تمام پمپ استيشن ها آغاز گردد.